Regler

Allmänt

Hyran för garage, parkeringar, förråd och odlingslotter fastställs av föreningsstämman och debiteras av föreningens förvaltare.

Uppsägningstiden för garage, parkeringar och förråd är normalt perioden till nästkommande kalendermånads utgång.

Hyresgästen ansvarar för att städa ur sitt garage vid hyrestidens utgång. Kontroll av städning görs av den tidigare och den nya hyresgästen tillsammans.

Garagenycklar hanteras som alla andra nycklar av Certego och ska kvitteras vid hyrestidens början och slut.

Endast medlemmar i BRF Stabbygårdarna kan hyra garage, parkering förråd eller odlingslott och andrahandsuthyrning är inte tillåten, inte ens när tillstånd för uthyrning av lägenhet medgivits.

Odlingslotter

Den medlem som har tillgång till en odlingslott ansvarar för att den brukas senast den 1 juni varje år och är välskött. Misskött lott går vidare till nästa person i kön.

Köer

Anmälan till samtliga köer sker skriftligt till parkering@stabbygardarna.se. I anmälan anges namn (samma som i medlemsförteckningen), adress, telefonnummer, epostadress samt vilken eller vilka köer anmälan avser. Ködatum är det datum då komplett anmälan via epost inkom.

Erbjudande om garage, parkering, förråd eller odlingslott sker skriftligt till den epostadress som finns angiven i ansökan. Tackar någon nej eller underlåter att svara på erbjudande om erbjuden plats inom en vecka förlorar denne sin plats i kön.

Läget i de olika köerna presenteras på stabbygårdarna.se/vara-hus/garage-parkering-och-forrad/koer några gånger årligen. Inloggning krävs, inloggningsuppgifter finns i föreningens grupp på Facebook eller kan beställas genom epost till parkering@stabbygardarna.se.